Allmänna användarvillkor för
MatchAffinity

Inledning

Allmänna användarvillkor för Match.coms tjänster

Inledning
Dessa allmänna användarvillkor ("Användarvillkoren") finns tillgängliga på http://se.match.com och http://matchaffinity.se (tillsammans "Webbplatserna", och vardera en "Webbplats"), villkoren uppdaterades senast den 5 november 2013.
Användarvillkoren är tillämpliga på allt innehåll, på all användning och på alla tjänster som erbjuds via Webbplatserna.
Tjänsterna tillhandahålls av Match.com Nordic AB, 556823-7647 ("Match.com"). Spridning, exploatering, presentation, reproduktion eller användning, helt eller delvis, oavsett medium, och utan inskränkning, av dessa Användarvillkor, som tillhör Match.com, för annat än strikt personligt bruk kräver Match.coms tillstånd. Underlåtenhet att införskaffa sådant tillstånd ger Match.com rätt att vidta rättsliga åtgärder.
Vissa tjänster på Webbplatserna kan användas kostnadsfritt efter registrering av medlemskap, och andra tjänster erbjuds mot betalning ("Betaltjänster") genom prenumeration. Information om priser, prenumerationer och andra vid var tid gällande erbjudanden finns på respektive Webbplats.
Vänligen läs noga igenom Användarvillkoren, innan du registrerar dig som Medlem eller köper Betaltjänster så att du som Medlem kan delta i utvecklingen av ansvarsfulla och kvalitativa Webbplatser. I och med att du kryssar i rutan "Jag intygar att jag har läst och godkänt Match.com Sveriges integritetspolicy och allmänna användarvillkor. Jag intygar dessutom att jag är minst 18 år gammal", bekräftas registreringen och du ingår ett bindande avtal med Match.com som innebär att du är bunden av och åtar dig att följa Användarvillkoren vid all användning av Webbplatserna och de Tjänster som erbjuds. Du garanterar även att du har behörighet och rättskapacitet att ingå detta Avtal och följa Användarvillkoren. Om du inte accepterar Användarvillkoren ska du inte registrera medlemskap hos Match.com eller använda Webbplatserna.

Punkt 1. Definitioner

Nedanstående ord som inleds med versaler ska ha följande innebörd i Användarvillkoren:
"Användarvillkor" avser dessa användarvillkor.
"MatchAffinitytest" avser matchningstestet MatchAffinity, vilket är en tjänst skapad av företaget Meetic som har till syfte att skapa virtuella kontakter mellan personer med hjälp av matchning genom ett matchningstest.
"Medlem(-mar)" avser var och en som godkänt dessa villkor genom att registrera sig som Medlem hos Match.com via endera Webbplats, oavsett om de använder Tjänster eller Betaltjänster och oavsett om de endast utnyttjar (och är intresserade av att endast utnyttja) Tjänsterna via en (1) av Webbplatserna.
"Månad" avser en tidsperiod om 30 dagar.
"Prenumeration" avser en betald fast avgift som på så sätt som anges i punkt 4 "Prenumeration och betalningsvillkor" eller, i förekommande fall - i villkoren för specialerbjudanden - ger obegränsad tillgång till vald/a Betaltjänst/er under en viss period som beroende på Tjänsten kan vara en månad, tre månader, sex månader eller tolv månader. Prenumeration förlängs med en Månad i taget när den initiala prenumerationsperioden löpt ut.
"Resultat" avser de resultat som uppkommer genom utfört MatchAffinitytest och som bl.a. presenteras i form av en personlig rapport som tillhandahålls Medlem.
"Tjänst(-er)" avser de Tjänster som erbjuds på Webbplatserna och har till syfte att främja personliga, icke kommersiella möten på nätet mellan människor på deras fritid, som erbjuds av Match.com och som är tillgängliga för Medlem på flera sätt; genom Webbplatserna, sms, mms, wap etc., med eller utan betalning till Match.com.

Punkt 2. Tillgång till och registrering som Medlem av Meetics Tjänster

2.1. Villkor för tillgång och registrering
Medlem ansvarar själv för all utrustning som krävs för att kunna använda Tjänsterna (dator, programvara, telekommunikationssystem etc.) liksom för de kommunikationskostnader som uppstår vid användning av Tjänsterna.
För att bli Medlem måste du ha fyllt 18 år och ha fyllt i alla obligatoriska fält på registreringsformulären.
För att bli Medlem måste man registrera sig på en av Webbplatserna som tillhör det land som man är bosatt i och godkänna dessa Användarvillkor.
Genom att registrera sig som medlem hos Match.com via en av Webbplatserna samtycker Medlem till att uppgifter som lämnats för att hantera Medlemsregistreringen även används för att hantera Medlem som användare av Webbplatserna. Medlem garanterar att de uppgifter Medlem lämnar är korrekta och sanningsenliga. Medlem åtar sig att omedelbart informera Match.com om de uppgifter som Medlem angett i samband med registrering ändras och att vid behov själv utföra dessa ändringar på sina personliga sidor på respektive Webbplats.
När villkoren för registrering har uppfyllts kommer varje Medlem att ha ett eller flera användarnamn och lösenord i enlighet med de olika Tjänster som Medlem har registrerat sig för (Internet, respektive Webbplats, nyhetsbrev etc.). Användarnamn och lösenord är privata och konfidentiella och får inte spridas eller delas med någon annan.
Om Medlem sprider eller använder användarnamn/lösenord i strid mot det egentliga syftet har Match.com rätt att avsluta medlemskapet.
Medlem är ensam ansvarig för det fall dennes användarinformation (användarnamn/lösenord) används av obehöriga och för de åtgärder/uttalanden som görs efter inloggning med Medlems användarinformation, vare sig sådana åtgärder/uttalanden är medvetet felaktiga/vilseledande eller inte. Medlem ska hålla Match.com skadeslöst från alla krav eller skadeståndsanspråk på något sätt relaterade till åtgärder vidtagna med hjälp av Medlems användarinformation inklusive åtgärder/uttalanden som görs via Medlems medlemskap eller via användning av Tjänster (oavsett om dessa är olagliga eller ej). Eftersom Match.com inte har vare sig skyldighet eller möjlighet att kontrollera identiteten på de som registrerar sig för användning av Tjänster, kan Match.com inte heller hållas ansvarigt om en persons identitet används av någon annan. Om Medlem har anledning att misstänka att någon annan använder Medlems uppgifter, användarnamn eller medlemskap ska Match.com genast informeras.
Om Medlem vill värva en vän och förser Match.com med kontaktinformation till vännen måste Medlem först ha inhämtat vännens samtycke innan Match.com kan behandla informationen. Informationen kommer endast att användas för att i e-post informera vännen om Match.com och Tjänster. Sådan e-post sänds i den Medlems namn, och på dennes vägnar, som har förmedlat uppgifterna till Match.com. Medlem lämnar sådana uppgifter av fri vilja och på eget ansvar.
Av säkerhets- och kvalitetsskäl förbehåller sig Match.com rätten att avsluta medlemskap för Medlem som inte har använt Tjänster på minst sex månader och som inte har någon giltig Prenumeration.
Utöver detta kan de meddelanden som utväxlats på Webbplatserna och som sparats av Medlem, liksom resultaten från de olika listorna (flirtar, besök, mm), löpande gallras och tas bort.

2.2. Ångerrätt
Medlem har rätt att inom (fjorton) 14 dagar från den dag då Betaltjänst beställs eller den senare dag då Medlem fått en bekräftelse med e-post ("Ångerfristen"), ångra sitt köp av sådan Betaltjänst. Medlem som önskar nyttja sin ångerrätt ska meddela Match.com detta genom att fylla i detta formulär eller genom att kontakta Match.com på den adress som står angiven i dessa Användarvillkor. För det fall Medlem samtycker till att påbörja nyttjandet av Betaltjänster under Ångerfristen, förlorar Medlem sin rätt att ångra köpet.

Punkt 3. Att använda Webbplatserna

När Medlem har registrerat sig och tecknat eventuell Prenumeration kan Medlem utnyttja de Tjänster som finns tillgängliga. Information om betalningsvillkoren för Betaltjänsterna presenteras nedan under Punkt 4 "Prenumeration och Betalningsvillkor". Information om priserna och betalningsvillkoren för respektive Tjänst kan även fås via Webbplatserna under presentationen av, eller vid användning av, de Betaltjänster som Medlem vill få tillgång till. Giltigt medlemskap är en förutsättning för att kunna utnyttja Betaltjänster.

3.1. Match.coms åtaganden
Match.com ska på distans via Internet och med elektroniska medel tillhandahålla Tjänster över nätet, för närvarande innefattar dessa Tjänster bl.a. dejting-tjänster samt en onlinetjänst för virtuella möten där Medlem, efter genomfört MatchAffinitytest (samt godkännande), matchas med andra Medlemmar som har gjort MatchAffinitytestet och godkänt att bli föremål för matchning.

Ändamålet med Tjänsterna är inte att ge råd om eller mäkla äktenskap eller långsiktiga förhållanden. Match.coms verksamhet omfattar inte heller att arrangera personliga möten, att ge tillgång till Internetnätverk eller att ge allmänheten tillgång till elektronisk kommunikationsservice. Match.com är inte ansvarigt för identifiering av Medlemmar när de kopplar upp sig mot Webbplatserna eller kontroll av innehåll som publicerats av Medlemmar. Då det tekniskt inte är möjligt för Match.com, åtar sig inte Match.com att identifiera Medlemmar eller att kontrollera sanningshalten i text och bilder som Medlemmar publicerar på eget ansvar.
Match.com ansvarar inte för felaktiga uttalanden som görs av Medlemmar. Medlem uppmanas därför att iaktta försiktighet vid möten med andra Medlemmar. Match.com ansvarar inte för möten mellan Medlemmar, eller konsekvenser därav, oavsett om de sker på Webbplatserna eller om de sker personligen mellan Medlemmar och/eller andra personer som en följd av användningen av Tjänsterna. Match.com rekommenderar att Medlem vid en första träff underrättar någon närstående och väljer en offentlig mötesplats (café, bar, restaurang eller liknande).
Match.com vill påminna Medlem om att det inte är tillåtet att via Tjänsterna lämna information till andra Medlemmar, t.ex. efternamn, adress/e-postadress, telefonnummer etc. som kan leda till att Medlem kan identifieras.

3.2. Medlems åtaganden
Bestämmelserna i denna punkt 3.2 ska tillämpas oaktat bestämmelserna i punkt 8 ("Uppsägning").
Medlem förbinder sig att vid användande av Tjänsterna följa tillämplig lagstiftning samt att respektera tredje mans rättigheter och dessa Användarvillkor.

3.2.1. Åtaganden
* Medlem ska agera på ett korrekt sätt gentemot Match.com och andra Medlemmar.
* Medlem ska respektera immateriella rättigheter relaterade till innehåll, i text, bild eller annat format, tillhandahållet av Match.com, andra Medlemmar och/eller tredje man i anslutning till användandet av Tjänster.
* Medlem ska vara införstådd med att det endast är Medlemen själv kan dra gränserna för sitt privatliv och att det är hans/hennes eget ansvar att endast vidarebefordra personlig information till Match.com och andra Medlemmar som inte kan antas medföra någon skada.
* Medlem får inte använda Tjänster för professionella eller kommersiella ändamål såsom t.ex. att marknadsföra sig gentemot potentiella kunder, anordna pyramidspel eller lotterier, locka kunder eller att köpa eller sälja sexuella tjänster eller för övriga professionella eller kommersiella ändamål.
* Medlem får inte publicera eller sprida eller sända felaktig information.
* Medlem får inte sprida kommentarer, förespråka eller sprida någon form av material som inkräktar på andras rättigheter, innehåller budskap av kommersiell karaktär, eller som kan betecknas som förtal, stötande, oetiskt, uppviglande, politiskt, rasistiskt, främlingsfientligt eller som rent allmänt strider mot Match.coms eller Tjänsternas syfte, tillämplig lagstiftning och regler eller allmänt erkända normer. Framför allt ska foton och videoklipp och annan information i form av data eller filer som tillhandahålls av Medlem vara anständiga och uteslutande handla om Medlem eller annan person som uttryckligen lämnat sitt samtycke därtill. Medlem ansvarar själv för sådana foton, videoklipp och uppgifter.
* Medlem får inte ange personlig information (e-postadress, adress, telefonnummer osv.) på Webbplatserna som gör att en Medlem kan kontakta en annan Medlem utan att använda Tjänsterna.
* Medlem får inte publicera eller sprida eller sända information eller material i någon form som kan leda till försämring av Webbplatsernas eller Tjänsternas funktionalitet, och/eller fördröjning av kommunikationen mellan Medlemmar på Webbplatserna genom till exempel program, maskar, virus, programbomber, massutskick osv.
* Medlem får inte publicera, sprida eller sända information eller material i någon form som innehåller länkar till webbplats.
* Medlem får inte publicera, sprida eller återge material, varumärken, bilder eller annan immateriell rättighet eller av tredje man ägd information i någon form utan att först ha erhållit tillstånd från dylika verks ägare eller rättighetsinnehavare.
* Medlem får endast använda sina användaruppgifter i syfte att själv få tillgång till Tjänsterna. Medlem har inte rätt att yppa, sprida eller göra sina användaruppgifter tillgängliga för utomstående.
* Medlem ska se till att personuppgifter rörande Medlems umgängeskrets lämnas på ett lagligt sätt och utan risk för skada. Medlem måste därför se till att på förhand inhämta samtycke från de personer i sin umgängeskrets som vill ta emot e-post från Match.com å Medlems vägnar.
*Medlem har endast rätt att använda Tjänster i de syften som anges i dessa Användarvillkor.
En Medlems underlåtenhet att iaktta något av ovanstående åtaganden utgör ett väsentligt brott mot dessa Användarvillkor. Utan inskränkning av vad som föreskrivs i punkten "Uppsägning av medlemskap" förbehåller sig Match.com rätten att avsluta medlemskap och eventuell pågående Prenumeration vid Medlems brott mot något av ovanstående åtaganden. Medlem har inte rätt att få tillbaka betalning som erlagts i förskott vid Match.coms uppsägning på grund av Medlems brott mot ovanstående åtaganden. Match.com förbehåller sig rätten att omedelbart och utan föregående meddelande ta bort länkar, publicerad profil, information och kommunikation (inklusive e-post som skickas som massutskick av en Medlem) som strider mot dessa åtaganden.

Punkt 4. Prenumeration och betalningsvillkor

Vissa Betaltjänster kan Medlem prenumerera på. Betalning för Prenumeration erläggs med kontokort eller annan betalningsmetod som anvisas av Match.com vid var tid.

Vid var tid tillämpliga priser och betalningsvillkor finns alltid tillgängliga på respektive Webbplats. Klicka här för att se en lista över alla samtliga Tjänster och priser.

Prenumeration löper från den dag då Medlem får tillgång till de beställda Betaltjänsterna och under det antal Månader därefter som beställs av Medlem och förlängs därefter automatiskt med en Månad åt gången. Prenumerationen förlängs dock inte om Medlem säger upp Prenumerationen,
genom att kontakta Match.com, t.ex. genom att använda uppsägningsfunktionen under "Prenumeration" på den Webbplats där prenumerationen tecknades, senast 48 timmar innan sådan automatisk förlängning ska ske.

Vid förlängning sker debitering i förskott med den månadsavgift och enligt den betalningsform som Medlem ursprungligen godkänt vid beställning av Prenumerationen, vilket innebär att samma kontokort som användes vid första betalningen kommer att debiteras. Efter uppsägning av Prenumerationen har Medlem tillgång till de Tjänster som ingår i Prenumerationen under den tidsperiod som Medlem erlagt betalning för. Medlemskap ska sägas upp separat, se punkt 8.

Om Medlem redan har en Prenumeration och vill uppgradera till en Prenumeration som innefattar ytterligare Betaltjänster gäller följande villkor:
- Om Prenumerationen uppgraderas under de första tio dagarna i den innevarande Månaden debiteras Medlem omedelbart för kostnaden av uppgraderingen för Medlems innevarande prenumerationsperiods resterande Månad eller Månader och den befintliga Prenumerationen ersätts omedelbart med den nya, uppgraderade, Prenumerationen.

Punkt 5. Personlig integritet, behandling och skydd av personuppgifter

Match.com eftersträvar att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter och personlig integritet. Match.coms tekniska team gör sitt yttersta för att säkerställa Match.com-systemens säkerhet. Internetsäkerhet är en komplex fråga och inget system kan anses vara 100 % säkert. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer Match.com att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

Det kan förekomma att information, kommentarer eller innehåll (foton eller videoklipp) som Medlem frivilligt väljer att publicera och själv ansvarar för, avslöjar Medlems etniska ursprung, nationalitet, religion och/eller sexuella läggning. Genom att publicera/tillhandahålla sådan frivillig information samtycker den enskilde Medlemmen uttryckligen till och tar fullständigt ansvar för Match.coms behandling av sådana känsliga personuppgifter i enlighet med de ändamål som anges i punkten 5.1. Medlemmen samtycker vidare till att Match.com kan komma att lämna ut sådana känsliga personuppgifter till bolag som ägs, helt eller delvis, av företaget Meetic, inom och utom EU (sammantaget "Meetic Group").

Match.com är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom ramen för tillhandahållande av Tjänster på Webbplatserna. Medlem har möjlighet att begära information om vilka uppgifter om honom/henne som behandlas av Match.com, begära att felaktiga uppgifterna ändras eller tas bort eller förbjuda Match.com att använda informationen i fråga. En sådan begäran ska skickas till Match.com, t.ex. per post, eller genom att fylla i kontaktformuläret på den Webbplats där Medlemskapet tecknats och i identifieringssyfte ange användarnamn och annan information. Meddelanden som utväxlats på respektive Webbplats och som sparats av Medlem samt resultaten från olika listor (flirtar, besök mm) kommer att gallras bort löpande. Motsvarande rättigheter som ges av andra bolag inom Meetic Group kan utövas genom sidan för "Mitt konto" eller genom att vända sig direkt till det personuppgiftsansvariga bolaget.
Avseende MatchAffinitytest anges för varje fråga om ett svar krävs. För att tjänsten MatchAffinitytest ska kunna fungera förutsätts att en majoritet av frågorna besvaras.
Vid registreringstillfället eller när som helst därefter kan Medlem välja att prenumerera och sedan utan extra kostnad säga upp sådan prenumeration på Match.coms nyhetsbrev och/eller reklamerbjudanden som skickas till Medlem per e-post eller mobiltelefon från Match.com eller bolag inom Meetic Group. Medlems rättigheter regleras framför allt i personuppgiftslagen (1998:204).

5.1 När och varför samlar Match.com in information om Medlemmar?
Medlem ombeds lämna uppgifter om sig själv när Medlem registrerar sig som Medlem, genomför MatchAffinitytestet, deltar i tävlingar, besvarar undersökningar, deltar i en chatt, köper övriga Betaltjänster, eller nyttjar Tjänster. En del information är obligatorisk för att Medlem ska få tillgång till Tjänsterna.
Match.com samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål: a) tillhandahållande av Tjänster på Webbplatserna, b) uppfyllande av avtalsenliga förpliktelser i förhållande till Medlem samt vidtagande av åtgärder förenliga med Användarvillkoren, c) tillhandahållande av tjänster som erbjuds på Webbplatserna av Meetic Groups samarbetspartners d) drift och underhåll av de system som används för att tillhandahålla Tjänster, e) under tid som medlemskap varar och för en tidsperiod om ett år därefter, för att tillhandahålla reklam rörande dating och social match making från Match.com och/eller bolag inom Meetic Group till Medlem via e-post eller mobil, f) tillhandahållande av information om Medlem inklusive Medlems beteende på Webbplatserna till andra Medlemmar via e-post eller mobil, g) publicering av information om Medlem på Webbplatserna eller andra webbplatser som tillhandahålls av Match.coms samarbetspartners, h) under en period om ett år från det att medlemskap sagts upp av Medlem, för att kontakta Medlem för utvärdering av Tjänster, i produktutvecklingssyfte eller avseende förfrågan om marknadsföring av Match.com och Tjänster, samt i) under en period om ett år från det att medlemskap sagts upp av Match.com, eller annars upphört, för att förhindra Medlem som brutit mot Användarvillkoren från att återigen registrera medlemskap på någon av Webbplatserna.

Match.com kan komma att överföra personuppgifter till Match.com och bolag inom Meetic Group, såväl inom EU som i tredje land, för de ändamål som anges ovan.
Genom att godkänna Användarvillkoren, lämnar Medlem sitt uttryckliga samtycke till att Match.com behandlar (vilket innefattar t.ex. men inte uteslutande insamling, publicering, utlämning och överföring) Medlems personuppgifter, vilka inkluderar känsliga personuppgifter, för ovan nämnda ändamål enligt dessa Användarvillkor.
Vidare lämnar Medlem, genom att godkänna Användarvillkoren, härmed sitt uttryckliga samtycke till att Match.com och/eller andra bolag inom Meetic Group använder information som samlas in enligt nedan (punkt 5.2) för direktmarknadsföring avseende tjänster inom dating och social match making. Om Medlem inte önskar erhålla några sådana erbjudanden, ska detta meddelas i samband med registreringen eller vid senare tillfälle t.ex. genom att gå till platsen "Konto och prenumeration" på den relevanta Webbplatsen, eller genom att kontakta respektive avsändare.

5.2. Vilken typ av information samlas in?
Personlig information som samlas in av Match.com kan t.ex. vara namn, adress och/eller e-postadress, telefonnummer och/eller mobiltelefonnummer, bankinformation, information om Medlems utseende, foton, röstinspelningar, videoklipp, personliga värderingar, religion, intressen och hur Medlem använder Tjänsten. Resultatet kan innehålla känsliga personuppgifter såsom t.ex. sexuell läggning, religiös åskådning, personliga åsikter och värderingar.
Dessutom samlar Match.com in en del information som inte är personlig, t.ex. vilken webbläsare och operativsystem Medlem använder och IP-adressen till den dator som används vid besök på Webbplatserna men som ändå kan vara personuppgifter i lagens mening.
Slutligen använder Meetic Group cookies som är utformade för att lagra information som sedan används för att identifiera Medlem när han eller hon surfar på Webbplatserna. Emellertid har Medlem alltid möjlighet att förhindra användandet av cookies genom att ändra inställningen i webbläsaren.

Ytterligare information återfinns i den särskilda cookie-policyn.

5.3. Vem har tillgång till informationen?

Informationen som samlas in om Medlem vid registrering av medlemskap på Webbplats och vid användning av Tjänster används för att kunna erbjuda Medlem Tjänsterna. Match.com vidtar åtgärder för att försöka se till att informationen lagras i en säker miljö i Match.coms databaser. Det är bara ett fåtal av Match.coms anställda som har tillgång till denna information och då endast vid behov. De personuppgifter som inte ingår i de personliga introduktionerna eller profilerna och som lämnas av Medlem vid registrering, görs inte tillgängliga för utomstående, sänds inte vidare, säljs eller byts utom i nedanstående fall. Behandling av andra bolag inom Meetic Group sker i enlighet med dessa Användarvillkor och respektive bolags integritetspolicy.

Det kan förekomma att Meetic Group delar med sig av viss allmän information till utvalda samarbetspartners inom och utom EU för att de ska kunna göra sin reklam mer kundorienterad (indelad t ex efter ålderskategori eller kön.). Emellertid lämnar Meetic Group i sådana sammanhang aldrig ut information som gör att dessa samarbetspartners kan identifiera enskild Medlem.

Resultat samt information i personliga introduktioner, sökkriterier och profiler kan visas på endera Webbplats, per e-post (nyhetsbrev) eller via mobil. Dessutom kan informationen visas och spridas direkt av Meetic Group eller via Meetic Groups samarbetspartners till personer som visat intresse för Tjänsterna, via nyhetsbrev, andra webbplatser eller något annat elektroniskt (e-post, SMS osv.) eller audiovisuellt (radio, tv osv.) kommunikationsverktyg eller i tryckta medier (tidningar, tidskrifter osv.) för att förbättra Medlems chanser att träffa någon genom att lyfta fram Medlems Resultat, personliga introduktion, sökkriterier och profil.
Medlem ger således uttryckligen Meetic Group rätten att återge och sprida den information som utgör Resultaten från hans/hennes MatchAffinitytest, personliga introduktioner, sökkriterier och profil (personlig information, uppgifter, beskrivning, bilder, videos osv.) på hela eller delar av Webbplatserna och i övrigt i samband med tillhandahållande av Tjänster (på Webbplatserna, på Internet, via e-post) och/eller mer allmänt via alla typer av distributionsmedier, framför allt genom audiovisuell kommunikation (press, radio, analog och digital tv, kabel och satellit) eller elektronisk kommunikation (e-post, Internet) i hela världen under den tid som framgår av dessa Användarvillkor.

Medlem ger uttryckligen sitt tillstånd till att Match.com överför och överlåter information som lämnats till Match.com, samt rättigheter som Match.com åtnjuter enligt ovan, till sina samarbetspartners, till bolag i Meetic Group eller till annan part i samband med överlåtelse av hela eller delar av Match.coms rörelse.

Om Medlem inte längre vill att Meetic Group eller dess samarbetspartners ska återge eller sprida informationen i Resultaten, den personliga introduktionen, sökkriterierna eller profilen kan Medlem avsluta sitt medlemskap i enlighet med villkoren i punkt 8 ("Uppsägning"). Uppsägningen träder i kraft när nästa uppdatering sker eller ny version kommer ut av publikationer (tryckta, audiovisuella, digitala och elektroniska medier samt press) som innehåller Medlems Resultat, personliga introduktion, sökkriterier eller personliga profil. Notera att Prenumeration måste sägas upp separat (se punkt 4 "Prenumeration och betalningsvillkor").

Punkt 6. Immateriella rättigheter

6.1 Material som tillgängliggörs av Match.com
Alla varumärken (inklusive Match.com®, Match.comVideo, Match.comQuiz och Match.comMessenger), logotyper, bilder, fotografier, animationer, videoklipp, användarvillkor, och text som publiceras på Webbplatserna och i samband med tillhandahållande av Tjänster utgör/innehåller immateriella rättigheter som tillhör Match.com eller som Match.com genom licens har rätt att nyttja. Inga sådana immateriella rättigheter får kopieras, reproduceras, publiceras användas eller visas utan uttryckligt godkännande från Match.com. Överträdelser beivras genom rättsliga åtgärder av Match.com eller andra rättighetsinnehavare.
Användarrättigheterna som Match.com ger Medlem är strikt begränsade till åtkomst, hämtning, nedladdning, utskrift och kopiering till valfritt medium (hårddisk, diskett, CD-ROM osv.) och användning av dessa dokument för privat bruk och personliga ändamål inom ramen för Tjänsterna som erbjuds via Webbplatserna och under den tidsperiod som medlemskapet varar. All annan användning är förbjuden utan Match.coms godkännande.
Det är i synnerhet förbjudet för Medlem att ändra, kopiera, reproducera, sprida, överföra, distribuera och/eller i kommersiellt syfte utnyttja Tjänsterna, Webbplatserna eller någon form av kod till komponenter i Tjänsterna eller Webbplatserna.

6.2. Innehåll som sprids av Medlem
Medlem ger Match.com en licens att använda de immateriella rättigheter som är knutna till det innehåll som Medlem tillhandahåller - inklusive Resultat - i syfte att sprida informationen på Webbplatserna och i övrigt inom ramen för tillhandahållandet av Tjänster enligt Användarvillkoren, vilket för tydlighetens skull inkluderar publicering av information om Medlem på andra webbplatser som tillhandahålls av Match.com eller på webbplatser som tillhandahålls av Match.coms samarbetspartners.
Licensen omfattar särskilt en rätt för Match.com att reproducera, framställa, anpassa, översätta, läsa in, använda offentligt, i kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte, sub-licensiera eller överlåta material om Medlem (information, foton, videoklipp, beskrivningar, sökkriterier osv.) i anslutning till tillhandahållandet av Tjänster (t.ex. på Webbplatserna via e-post) och/eller i utskick som skickas av Match.com eller generellt via alla distributionsmedier, särskilt elektroniska (e-post, SMS, MMS, WAP, Internet, CD-rom eller DVD-rom).
Medlem ger uttryckligen Match.com rätt att ändra innehållet i syfte att anpassa det till utformningen av Tjänsterna och/eller ovanstående kommunikationsmedier och/eller att göra innehållet kompatibelt med tekniska processer eller lämpliga medieformat. Rättigheterna gäller över hela världen under tidsperioden som anges i dessa Användarvillkor. Medlem har inte rätt att kopiera, reproducera eller på annat sätt använda innehåll om en annan Medlem för något som helst syfte, utöver vad som uttryckligen är tillåtet för Medlems strikt personliga och privata bruk.

Punkt 7. Ansvar och garantier

7.1. Så fungerar Webbplatserna
Medlem måste ha tillgång till den hård- respektive mjukvara som behövs samt nödvändiga installationer etc. för att kunna använda Tjänsterna på rätt sätt: webbläsaren Internet Explorer 6 eller motsvarande, JavaScript-funktioner aktiverade, cookies aktiverade och popup-fönster aktiverade.
Medlem måste ha kunskap om den hård- respektive mjukvara som krävs för att kunna använda Internet eller, om tillämpligt, telefon och audiotel-tjänster, och är införstådd med att säkerhet, tillgänglighet och integritet inte kan garanteras vid överföringar via Internet.
Match.com garanterar inte att Tjänsterna fungerar om Medlem aktiverar ett verktyg som blockerar popup-fönster. Sådan funktion bör avaktiveras innan Tjänsterna används.
Match.com garanterar inte att Tjänsterna kan användas om Medlems Internet-leverantör inte kan tillhandahålla sina tjänster på ett korrekt sätt. Vidare kan Match.com inte heller hållas ansvarigt för att Webbplatserna inte fungerar tillfredsställande på grund av felaktig hårdvara, problem med Medlems Internetsupport eller nätverk eller på grund av någon annan omständighet som ligger utanför Match.coms direkta kontroll. Dessutom kan Medlem som ansluter via AOL ha vissa problem med att få Webbplatserna att fungera på ett korrekt sätt bland annat på grund av webbläsarens inställningar.
Match.com garanterar inte att Tjänsterna fungerar utan avbrott eller fel. Det kan förekomma att Webbplatserna (eller en Webbplats) ligger nere till följd av underhåll, uppdateringar och tekniska förbättringar eller för att utveckla dess innehåll och/eller layout. Match.com förbinder sig att i möjligaste mån informera Medlem före underhållsarbeten och uppdateringar.

För att kunna använda Webbplatserna på en MAC erfordras användning av navigatorn Mozilla Firefox. Match.com garanterar inte en optimal funktionalitet på Webbplatserna med navigatorerna SAFARI eller OPERA.
Observera att för att Webbplatserna ska kunna användas fullt ut måste Medlem ha tillgång till uppdaterad programvara Adobe flash (kan laddas ned på www.adobe.com). Beroende på vilken nätverkskonfiguration som Medlem använder (bakom brandvägg eller proxy) är det inte alltid möjligt att ansluta till Match.comMessenger.
7.2. Information och material som tillhandahålls av Medlem och skadelöshetsförbindelse
Information som skickas till Match.com av Medlem måste vara korrekt och sanningsenlig. Medlem bär ensam ansvaret för följderna av att information sprids om Medlems privata förhållanden eller om andra Medlemmar. Det är Medlem som via Match.com tar initiativ till att sprida Resultat, uppgifter, text, innehåll och bilder. Således frånsäger sig Medlem all rätt till rättsliga åtgärder mot Match.com, såsom skadestånd till följd av att Medlems anseende eller rykte har skadats eller på grund av intrång i Medlems privatliv till följd av att Match.com har spridit eller visat information om Medlem i enlighet med dessa Användarvillkor, i synnerhet punkt 5 ("Personlig integritet, behandling och skydd av personuppgifter"), eftersom Medlem genom godkännande av dessa Användarvillkor i anslutning till registrering som Medlem har samtyckt till sådan behandling, inklusive spridning, av Medlems personuppgifter.
Match.com kan inte hållas ansvarigt för sanningshalten i information eller material som tillgängliggörs av andra Medlemmar, besökare på Webbplatserna och/eller den berörda Medlemmen själv (eller för följderna av detta). Vidare kan Match.com inte hållas ansvarigt om innehåll som tillgängliggörs av en Medlem står i strid med en eller flera andra Medlemmars eller utomstående parters rättigheter.
Den kvalitet avseende Tjänsterna som eftersträvas av både Match.com och dess Medlemmar gör det nödvändigt att iaktta vissa etiska regler för Medlemmarnas uttryckssätt och uppförande, att respektera utomstående parters rättigheter samt att följa gällande lagstiftning. Inom ramen för detta kvalitetskrav, individuella ansvar och denna etik ges Medlemmar möjlighet att på Webbplatserna underrätta Match.com om uppgifter (fotografier, text, video), uppförande eller formulering från Medlem som kan uppfattas som stridande mot Användarvillkoren, syftet med Tjänsterna, utomstående parts rättigheter samt allmänt erkända normer. Medlem godkänner att den information som lämnas, liksom Medlems uppförande och formuleringar kan anmälas av annan Medlem samt ändras och/eller kontrolleras av Match.com på grundval av objektiva bedömningskriterier. I fall då sådan anmälan eller kontroll utvisar att en Medlem bryter mot tillämplig lagstiftning eller dessa Användarvillkor kan bestämmelserna i dessa Användarvillkor, särskilt punkten 8 ("Uppsägning") komma att tillämpas. I händelse av uppförande eller formulering från Medlem som kan uppfattas som stridande mot Användarvillkoren, kan medlemssupporten ta beslut om att hindra Medlem från att registrera sig på Webbplatserna igen.
Om skadeståndskrav framställs mot Match.com till följd av att Medlem har brutit mot sina åtaganden enligt tillämplig lagstiftning eller dessa Användarvillkor, förbinder sig Medlem att hålla Match.com skadeslöst vid eventuella skadeståndskrav och liknande.
7.3. Länkar
Match.com kan själv eller genom tredje man tillhandahålla länkar till andra webbplatser än Webbplatserna samt till Internetkällor. Eftersom Match.com inte kan kontrollera sådana externa webbplatser och källor kan Match.com heller inte hållas ansvarigt för tillgängligheten av sådana externa webbplatser och källor eller deras innehåll, annonser, produkter, tjänster eller andra inslag. Klagomål om sådana länkar måste meddelas administratören eller ansvarig för den aktuella webbplatsen. Det ska noteras att användning av sådana externa webbplatser och källor regleras av dessa webbplatsers/källors egna användarvillkor.
Slutligen, om Medlem gör en sökning på Webbplatserna som leder till webbplatser, sidor eller forum som har ett innehåll och/eller syfte som strider mot tillämpliga lagar uppmanas Medlem att lämna berörd webbplats för att undvika att bli ansvarig enligt lag för användandet av sådan webbplats.
7.4. Ansvarsbegränsning
Match.com kan hållas ansvarigt endast genom domstolsavgörande när bevisning föreligger att Match.com har agerat på ett felaktigt sätt som medfört skada för Medlemmen om inte annat följer av tvingande lagstiftning. Under inga omständigheter ska Match.com bli ersättningsskyldigt för i) indirekta skador, eller ii) direkta eller indirekta skador som drabbar Medlem då Medlem själv bidragit till skadan som han eller hon säger sig ha lidit. Exempelvis ska Match.com inte vara ersättningsskyldig för direkt eller indirekt skada som Medlem åsamkats i händelse av att han/hon underlåtit att följa dessa Användarvillkor eller inte uppfyllt dessa på ett korrekt sätt.
I den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning, friskriver sig Match.com härmed från alla utfästelser, garantier, villkor eller andra bestämmelser (inklusive men inte begränsat till uttryckliga eller underförstådda garantier beträffande kvalitet eller lämplighet) som avser Webbplatserna.
Match.com garanterar inte eller står bakom riktigheten eller tillförlitligheten i råd, åsikter, yttranden eller annan information, vare sig den har tillgängliggjorts eller distribuerats via Tjänsterna av Match.com, Match.coms samarbetspartners eller Medlemmar eller någon annan. Medlem accepterar att de väljer att lita på råd, åsikter, yttranden eller annan information på egen risk. Match.com ansvarar inte för Medlemmars uppförande, vare sig online eller offline. Var försiktig och använd sunt förnuft vid användning av Webbplatserna och Tjänster.
Inget i dessa Användarvillkor ska inskränka Match.coms ansvar för (i) dödsfall eller personskada som orsakats av Match.coms vårdslöshet, (ii) medvetet vilseledande, eller (iii) skadeståndsansvar som inte kan inskränkas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Punkt 8. Uppsägning

Medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap när som helst och utan anledning genom att använda den del av Webbplatserna som är avsedd för detta eller genom att kontakta Match.coms medlemssupport (tillgängligt via var och en av Webbplatserna). Sådan uppsägning ska träda i kraft från och med den första arbetsdagen efter det att Match.com mottagit uppsägningen. Uppsägning av medlemskap innebär uppsägning av Prenumeration. Uppsägning av medlemskap ger inte Medlem rätt till återbetalning av erlagd ersättning för tid som finns kvar på Medlems Prenumeration vid den tidpunkt då medlemskapet sägs upp.

Oavsett vad som i övrigt följer av dessa Användarvillkor, förbehåller sig Match.com rätten att, om Medlem väsentligen bryter mot Användarvillkoren, säga upp medlemskap genom att avsluta medlemskap och eventuell Prenumeration med omedelbar verkan utan föregående meddelande. Medlem har i detta fall inte någon rätt till ersättning eller återbetalning.
Oaktat vad som i övrigt följer av dessa Användarvillkor, förbehåller sig Match.com rätten att om en Medlem bryter mot Användarvillkoren avsluta medlemskapet sju (7) dagar efter att Match.com skickat e-post till Medlem med en begäran om att han/hon ska följa Användarvillkoren och Medlem inte inom denna frist rättat sig. Medlem har i sådant fall inte någon rätt till ersättning eller återbetalning.
Utöver den rätt till uppsägning som Match.com har enligt Användarvillkoren, har Match.com rätt att kräva skadestånd eller annan ersättning som kompensation för skador som uppstår till följd av Medlems brott mot Användarvillkoren.
Information om att medlemskapet har sagts upp eller bekräftelse om att en uppsägning av medlemskapet har skett kan lämnas via e-post. Uppgifter om Medlem ska raderas antingen på begäran av Medlem eller i enlighet med vad som framgår av Användarvillkoren.
Om registrering skett för flera Tjänster (både match.com och matchaffinity.se) och uppsägning av samtliga Tjänster önskas måste uppsägning ske på samtliga Webbplatser. Medlem som inte har registrerat sig på matchaffinity.se men påbörjat genomförandet av MatchAffinitytestet (utan att fullborda detta) måste meddela Match.com via kontaktformuläret på matchaffinity.se för att avregistrering ska ske.

Punkt 9. Avtal mellan Medlem och MatchAffinity

Dessa Användarvillkor och sidorna på Webbplatserna som det här dokumentet hänvisar till utgör ett avtal mellan Medlem och Match.com. Det upphäver och ersätter eventuella villkor som parterna har enats om tidigare, även om dessa inte uttryckligen dras tillbaka eller ändras, och reglerar samtliga rättigheter och skyldigheter som Medlem och Match.com har gentemot varandra.

Om något villkor i dessa Användarvillkor skulle anses ogiltigt vid tillämpningen av lag, förordning eller domstolsbeslut ska övriga villkor vara fortsatt giltiga i sin helhet. Vidare ska parts underlåtenhet att vidta åtgärder när den andra parten bryter mot dessa Användarvillkor inte tolkas som att den icke felande parten avsäger sig rätten att sedermera vidta åtgärder mot sådant avtalsbrott.

Punkt 10. MatchAffinity ändring av dessa användarvillkor

Match.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Medlem anses informerad om sådana ändringar så snart de har publicerats på Webbplatserna. Ändringarna träder i kraft en månad efter publicering på Webbplatserna. För de Medlemmar, som registrerat sig på endera av Webbplatserna efter att dessa ändringar publicerats, kommer ändringarna att gälla omgående eftersom de nya Användarvillkoren uttryckligen godkänts vid registreringen av medlemskap.
För befintliga Medlemmar gäller följande:

10.1 Prenumeration som ursprungligen tecknades av Medlem är fortfarande giltig:
Medlem har då rätt att begära att de Användarvillkor som gällde vid tiden när han/hon tecknade Prenumerationen ska fortsätta att gälla tills prenumerationsperioden löper ut.

10.2 Prenumeration som ursprungligen tecknades av Medlem har upphört att gälla:
Medlem kan då, när som helst under de fyra (4) månader som följer från det datum när de nya Användarvillkoren träder i kraft, säga upp sitt medlemskap enligt vad som anges under punkt 8 "Uppsägning av medlemskap". Efter denna period om fyra (4) månader ska de nya Användarvillkoren anses som accepterade av Medlem, såvida inte hon/han sagt upp sitt medlemskap.
Medlem uppmanas därför läsa den senaste versionen online på endera av Webbplatserna.

Punkt 11. Jurisdiktion och tillämplig lagstiftning

Dessa Användarvillkor, tillhandahållande av Tjänster samt tvister med anledning av dessa Användarvillkor eller tillhandahållande av Tjänster ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Eventuella tvister med anledning av dessa Användarvillkor eller tillhandahållande av Tjänster ska avgöras av svensk allmän domstol.

Punkt 12. Om oss

Tjänsterna tillhandahålls av Match.com Nordic AB, organisationsnummer 556823-7647.
Grev Turegatan 30, SE-114 38 Stockholm.
Vid frågor, kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret på endera av Webbplatserna.


Vem passar just dig?

  • Gör vårt matchningstest och berätta vem du är
  • Vi visar vilka medlemmar som matchar dina åsikter, värderingar och syn på livet
  • Hör av dig till dem du gillar bäst och gå på dejt