Integritetspolicy MatchAffinity Sverige

(Integritetspolicy:MatchAffinity, senast ändrad 2011-05-30.)

1. Integritetspolicy MatchAffinity Sverige

Match.com Nordic AB (nedan ”MatchAffinity”) eftersträvar att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter och personlig integritet. MatchAffinitys tekniska team gör sitt yttersta för att säkerställa MatchAffinity-systemens säkerhet.

Det kan förekomma att information, kommentarer eller innehåll (foton eller videoklipp) som medlem på webbplatsen www.matchaffinity.se (”Medlem” respektive ”Webbplatsen”) frivilligt väljer att publicera och själv ansvarar för, avslöjar Medlems etniska ursprung, nationalitet, religion och/eller sexuella läggning. Genom att publicera/tillhandahålla sådan frivillig information samtycker den enskilde Medlemmen uttryckligen till och tar fullständigt ansvar för MatchAffinitys behandling av sådana känsliga personuppgifter.

MatchAffinity är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom ramen för tillhandahållande av de olika tjänster som erbjuds på Webbplatsen mot betalning eller avgiftsfritt (”Tjänster”). Medlem har möjlighet att begära information om vilka uppgifter om honom/henne som behandlas av MatchAffinity, begära att felaktiga uppgifterna ändras eller tas bort eller förbjuda MatchAffinity att använda informationen i fråga. En sådan begäran skall skickas till MatchAffinity, t.ex. per post, eller genom att fylla i kontaktformuläret på Webbplatsen och i identifieringssyfte ange användarnamn och annan information. Meddelanden som utväxlats på Webbplatsen och som sparats av Medlem samt resultaten från olika listor (flirtar, besök mm) kommer att gallras bort löpande.

Vid registreringstillfället eller när som helst därefter kan Medlem välja att prenumerera och sedan utan extra kostnad säga upp sådan prenumeration på MatchAffinitys nyhetsbrev som skickas till Medlem per e-post eller mobiltelefon från MatchAffinity.

2. När och varför samlar MatchAffinity in information om Medlem?

Medlem ombeds lämna uppgifter om sig själv när Medlem registrerar sig på MatchAffinity, genomför MatchAffinitytestet, deltar i tävlingar, besvarar undersökningar, deltar i en chatt eller köper eller nyttjar Tjänster. En del information är obligatorisk för att Medlem skall få tillgång till Tjänsterna.

MatchAffinity samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål: a) tillhandahållande av de Tjänster som vid var tid erbjuds på Webbplatsen av MatchAffinity eller av MatchAffinitys samarbetspartners, b) uppfyllande av avtalsenliga förpliktelser i förhållande till Medlem samt vidtagande av åtgärder förenliga med de användarvillkor som godkänts av Medlem, c) drift och underhåll av de system som används för att tillhandahålla Tjänster, d) under tid som medlemskap varar och för en tidsperiod om ett år därefter, för att tillhandahålla reklam från MatchAffinity eller MatchAffinitys samarbetspartners till Medlem via e-post eller mobil, e) tillhandahållande av information om Medlem inklusive Medlems beteende på Webbplatsen till andra Medlemmar via e-post eller mobil, f) publicering av information om Medlem på webbplatser som tillhandahålls av MatchAffinitys samarbetspartners, samt g) under en period om ett år från det att medlemskap sagts upp av Medlem, för att kontakta Medlem för utvärdering av Tjänster, i produktutvecklingssyfte eller avseende förfrågan om marknadsföring av MatchAffinity och Tjänster.

MatchAffinity kan komma att överföra personuppgifter till samarbetspartners och underleverantörer, såväl inom EU som i tredje land. Information kan även komma att överföras till och/eller delas med andra bolag i samma företagsgrupp som MatchAffinity.

Genom att godkänna användarvillkoren för MatchAffinity (”Användarvillkoren”), lämnar Medlem sitt uttryckliga samtycke till att MatchAffinity behandlar (vilket innefattar t.ex. men inte uteslutande insamling, publicering, utlämning och överföring) Medlems personuppgifter, vilka inkluderar känsliga personuppgifter, för ovan nämnda ändamål enligt Användarvillkoren.

3. Vilken typ av information samlas in?

Personlig information som samlas in av MatchAffinity kan t.ex. vara namn, adress och/eller e-postadress, telefonnummer och/eller mobiltelefonnummer, bankinformation, information om Medlems utseende, foton, röstinspelningar, videoklipp, personliga värderingar, religion, intressen och hur Medlem använder Tjänsten. Resultat som uppkommer genom utfört matchningstest på Webbplatsen (”Resultat”) innehåller känsliga personuppgifter såsom t.ex. sexuell läggning, religiös åskådning, personliga åsikter och värderingar.

Dessutom samlar MatchAffinity in en del information som inte är personlig, t.ex. vilken webbläsare och operativsystem Medlem använder och IP-adressen till den dator som används vid besök på Webbplatsen men som ändå kan vara personuppgifter i lagens mening.

Slutligen använder MatchAffinity cookies som är utformade för att lagra information som sedan används för att identifiera Medlem när han eller hon surfar på Webbplatsen. Emellertid har Medlem alltid möjlighet att förhindra användandet av cookies genom att ändra inställningen i webbläsaren, vilket dock kan göra Tjänsterna svåra att nyttja.

4. Vem har tillgång till informationen?

Informationen som samlas in om Medlem vid registrering av medlemskap på Webbplatsen och vid användning av Tjänster används för att kunna erbjuda Medlem Tjänsterna. MatchAffinity vidtar åtgärder för att försöka se till att informationen lagras i en säker miljö i MatchAffinitys databaser. Det är bara ett fåtal av MatchAffinitys anställda som har tillgång till denna information och då endast vid behov. De personuppgifter som inte ingår i de personliga introduktionerna eller profilerna och som lämnas av Medlem vid registrering, görs inte tillgängliga för utomstående, sänds inte vidare, säljs eller byts utom i nedanstående fall.

Det kan förekomma att MatchAffinity skickar reklamerbjudanden från sina samarbetspartners. Om Medlem inte önskar erhålla några erbjudanden från MatchAffinity eller dess samarbetspartners, ska detta meddelas MatchAffinity t.ex. genom att ändra inställningar under ”Kontoinställningar” på Webbplatsen.

Det kan förekomma att MatchAffinity delar med sig av viss allmän information till utvalda samarbetspartners för att de ska kunna göra sin reklam mer kundorienterad (indelad efter ålderskategori, kön osv.). Emellertid lämnar MatchAffinity i sådana sammanhang aldrig ut information som gör att dessa samarbetspartners kan identifiera enskild Medlem.

5. Informationen i Resultat, profiltexter, sökkriterier och presentationer

Resultat samt information i profiltexter, sökkriterier och presentationer kan visas via Webbplatsen, per e-post (nyhetsbrev) eller via mobil. Dessutom kan informationen visas och spridas direkt av MatchAffinity eller via MatchAffinitys samarbetspartners till personer som visat intresse för Tjänsterna, via nyhetsbrev, andra webbplatser eller något annat elektroniskt (e-post, SMS osv.) eller audiovisuellt (radio, tv osv.) kommunikationsverktyg eller i tryckta medier (tidningar, tidskrifter osv.) för att förbättra Medlems chanser att träffa någon genom att lyfta fram Medlems Resultat, profiltexter, sökkriterier och presentationer.

Medlem ger uttryckligen MatchAffinity tillåtelse att, i de fall som avses i dessa Användarvillkor, återge den information som utgör Resultaten från hans/hennes MatchAffinitytest, profiltext, sökkriterier och presentation (uppgifter, beskrivning, bilder, videos osv.) och att göra den åtkomlig på hela eller en del av Webbplatsen och/eller i övrigt genom alla metoder för elektronisk kommunikation (e-postmeddelande, Internet) i hela världen under den tid som framgår av Användarvillkoren. Medlem ger uttryckligen sitt tillstånd till att MatchAffinity överför och överlåter information som lämnats till MatchAffinity, samt rättigheter som MatchAffinity åtnjuter enligt ovan, till sina samarbetspartners, till bolag i samma företagsgrupp som MatchAffinity eller till annan part i samband med överlåtelse av hela eller delar av MatchAffinitys rörelse.

Om Medlem inte längre vill att MatchAffinity eller dess samarbetspartners skall återge eller sprida informationen i Resultaten, den personliga introduktionen, sökkriterierna eller profilen kan Medlem avsluta sitt Medlemskap i enlighet med Användarvillkoren. Uppsägningen träder i kraft när nästa uppdatering sker eller ny version kommer ut av publikationer (tryckta, audiovisuella, digitala och elektroniska medier samt press) som innehåller Medlems Resultat, profiltexter, sökkriterier respektive presentationer.